צו הרחבה לפנסיה חובה על כלל העובדים במשק

מאת דן שפרינצק ונחמן יצחק יועצים פנסיונים, תצפית יעוץ והדרכה בע"מ

תאריך:25.7.18

 מ- 1.1.2008 חלה על כל המעסיקים במשק החובה לצרף את כל עובדיהם לתוכניות ביטוח פנסיוני, כך שיהיו מבוטחים בצבירה לזיקנה, בביטוח נכות/אובדן כושר עבודה ובביטוח למקרה פטירה. עובדים אשר חלה עליהם  תוכנית טובה יותר מזו המתבקשת לפי צו ההרחבה, ימשיכו ליהנות מהתוכנית שכבר חלה עליהם.

 התוכניות הכשרות לענין הביטוח הפנסיוני: קרנות הפנסיה הותיקות, קרנות הפנסיה החדשות, ביטוח מנהלים, תוכניות ביטוח חיים אחרות בחברות הביטוח, קופות גמל בבתי השקעות, ביטוח אובדן כושר עבודה בחברת ביטוח, ובלבד שיהיו כיסויים למקרה מוות ונכות באותה קופה או בקופה אחרת. אם קופה שנבחרה ע"י העובד אינה מסכימה לבטחו לנכות ופטירה, יצורף אל קרן פנסיה לפי בחירתו, ואם לא בחר – אל קרן פנסיה של ברירת מחדל.
חובה לבטח כל עובד חדש לפי צו הרחבה זה, מיום תחילת עבודתו אצל המעסיק החדש, אם הגיע אליו כשהוא כבר מבוטח בתוכנית. הביטוח אצל המעסיק החדש יחל לאחר 3 חודשים והוא יחול רטרואקטיבית מיום תחילת העבודה.

אם הגיע העובד אל המעסיק החדש ללא תוכנית ביטוח פנסיוני אחרת, הוא יבוטח בתוכנית לאחר 6 חודשים. 

אם הגיע העובד למעסיק החדש ללא תוכנית קודמת , ולא נקב בשם תוכנית שאליה הוא רוצה להשתייך, חייב המעסיק החדש לצרפו אל קרן פנסיה מסוג החדשות – אל אחת משתי קרנות הפנסיה "מיטב דש או "הלמן אלדובי" שנבחרו במכרז ע"י משרד האוצר כקרנות פנסיה של ברירת מחדל.

מי שפרש מעבודתו בגיל פרישת חובה ומקבל קצבה – למעט קצבות וגימלות מהמוסד לביטוח לאומי – אין המעסיק החדש חייב לצרפו אל תוכנית כלשהי ולשלם בגינו הפרשות לביטוח פנסיוני. כמובן, יהא עליו לשלם לו פיצויים לפי החוק לפיצויי פיטורים.

שיעורי ההפרשות המעודכנים לפי צו זה מ-1.1.2017 : 6.5% הפרשות המעסיק ; 6% הפרשות העובד ו-6% הפרשות המעסיק לפיצויים.

לא חלה חובת  הפרשה של המעסיק בת 2.33% נוספים לפיצויים, אך בעת שיהא העובד זכאי לפיצויי פיטורים, על המעסיק יהא לשלמם.   על ההפרשות בשיעור 6% לפיצויים  יכול המעסיק להחיל את הפטור מהתחשבנות לפי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, אך אז ישלם את ה-2.33%. אם יפריש אותם באופן שוטף ויחיל גם עליהם את סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, לא תהיה התחשבנות כלל בעת הפסקת העבודה וכל הפיצויים שהופרשו ישוחררו לעובד.

מתוך הפרשת  המעסיק בשיעור 6.5% מותר להקצות את השיעור הדרוש לכיסוי ביטוח אובדן כושר עבודה, אך לאחר הניכוי אסור שיישאר חלק המעסיק  של פחות מ-5%, וכן אסור כי חלק המעסיק ועוד שיעור התשלום לביטוח אובדן כושר עבודה יעלו יחדיו על 7.5%.  אם העובד מגיע אל המעסיק החדש כשהוא מבוטח בקרן פנסיה ותיקה, שיעורי ההפרשות יימשכו כפי שהיו ערב תחילת עבודתו אצל המעסיק החדש. 

חובת הביטוח החלה על המעסיק החדש היא על כל המשכורת שהוא משלם לעובד החדש,  עד השכר הממוצע במשק כנקוב ע"י המוסד לביטוח לאומי. (כיום – 9,906 ₪).

 


« חזור